Ilustrador: Juan Romero_romero estudio
Ilustrador: Juan Romero_romero estudio
Ilustrador: Juan Romero_romero estudio
Ilustrador: Juan Romero_romero estudio
Ilustrador: Juan Romero_romero estudio
Ilustrador: Juan Romero_romero estudio

TAKE YOUR TIME


Ilustraciones para productos textiles en impresión offset sobre tela.

 

Tema: "Take your time"

 

......................................................................Illustrations for textile products with offset printing on cloth.


Theme: “Take your time”